با توجه به رشد روزافزون کاربران استفاده کننده از راهکار تحت وب، لازم است شرایط و بستر لازم برای حداکثر بهره را از این سرویس فراهم نمود. یکی از راهکارهای مورد استفاده در نگارش تحت وب سازمان الکترونیک برید، راهکار سرویس ARR می باشد که برای توزیع بار بین چندین سرویس دهنده وب استفاده می‌شود. با موفقیت آمیز بودن استفاده  از این سرویس در چند سایت مشتریان، درخواست برای استفاده از این راهکار در مشتریان دیگر که از نگارش تحت وب برای سرویس سازمان الکترونیک برید استفاده می نمایند مطرح شده است که واحد خدمات فنی این شرایط را برای مشتریان مذکور فراهم نمود.