سرویس یکسان‌سازی پایگاه داده یکی از ابزارهای پیشرفته شرکت اوراکل می باشد که امکان برقراری ارتباط مستقیم چند دیتابیس را برقرار می کند. شرکت بریـد نیز از این ابزار جهت برقراری ارتباط سیستم‌های مکاتبات سازمان‌های با پراکندگی جغرافیایی استفاده می نماید تا کاربران بدون مشکل کندی سرعت، بتوانند با پایگاه‌داده یکسان سازی(Replicate) شده ارتباط برقرار نماید. در روزهای اخیر شرکت مس باهنر کرمان نیز با توجه به وجود دو سایت کرمان و تهران، برای رفع نیازمندی برقراری ارتباط یکسان کاربران دو مجموعه به اطلاعات یکسان، از این سرویس استفاده نموده اند.