با توجه به نقش ارتباطات دو طرفه در شکل گیری بهتر فرایندهای خدمت دهی به مشتریان، اطلاع رسانی اخبار شرکت در دستور کار پورتال مشتریان برید سامانه نوین قرار گرفت. از این پس، مشتریان می‌توانند با مراجعه به بخش اخبار پورتال در جریان آخرین نسخه‌ها، پیاده‌سازی‌ها و راهکارهای ارائه شده قرار گیرند. امید است خدمات جدید بتوانند گامی موثر در کسب رضایت بیشتر مشتریان باشند.